Honorary Editor : Naresh Nebhinani 

Executive Editor : Beena Johnson

Associate Editor : Suravi Patra, Jitender Aneja, Navratan Suthar, Pooja Patnaik Kuppili

Assistant Editor : Swati Choudhary, Kartik Singhai

Chief Advisor: Savita Malhotra

 

Advisory Board:

Adarsh Kohli

Jitendra Nagpal

Kishor Gurjar

Manju Mehta

Prabhat Sitholey

Pratap Sharan

Rajesh Sagar

R C Jiloha

Shekhar Seshadri

Sujata Sethi

Uma Hirisave

Vivek Agarwal

 

Editorial Board:

Bruno Falissard (France)

Chhitij Srivastava

Debasish Konar

Deepak Gupta

Haleemunnissa S

Henal Shah

Krishan Kumar

M V Ashok

Mamta

Manju Mohanty

Mohammad Ghaziuddin (USA)

Neena S Sawant

Nishant Goyal

Nithya Poornima

P J Santosh (UK)

Paulomi Sudhir

Pratibha Gehlawat

Preethi Ninan

Preeti Jacob

Priti Arun

Seema Mehrotra

Shruti Modi

Suhas Chandran

Sujita Kumar Kar

Susanta Kumar Padhy

Vrinda Pareek